Pravidlá - ZAHL - Zemplínska amatérska hokejová liga
slide 21 slide 23 slide 24

Pravidlá

P R E A M B U L A
Zemplínska amatérska hokejová liga – ZAHL
je dobrovoľná, nezisková súťaž amatérskych hráčov ľadového hokeja, združených v jednotlivých
mužstvách, evidovaná Východoslovenským zväzom ľadového hokeja v Košiciach, ktorá má za úlohu
rozvíjať športové zručnosti hráčov v nej hrajúcich, podporovať hráčske tradície v rodinách, obciach
a mestách zemplínskeho regiónu , pre potešenie divákov v hľadisku a ostatných na nej zúčastnených
obyvateľov regiónu východného Slovenska s názvom Zemplín.
Pravidlá súťaže ZAHL pre ročník 2013/2014
I. Základné ustanovenia
1. Zápasy ZAHL sa budú hrať v sobotu o 17.45 a o 19.00 h.
2. Každé mužstvo odohrá počas sezóny 2013/2014 štrnásť zápasov. Jednotlivé mužstvá sa
navzájom stretnú celkovo dvakrát.
3. Na zápasoch ZAHL sa môžu zúčastniť iba hráči, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:
- hráč ktorý bol registrovaný, alebo štartoval v súťažiach Slovenského zväzu ľadového
hokeja (ďalej len SZĽH) do kategórie žiak nastupuje bez obmedzenia
- hráč ktorý bol registrovaný, alebo štartoval v súťažiach SZĽH od kategórie dorastenec
(U16) do kategórie junior (U20), môže byť zapísaný na súpisku mužstva ZAHL až po
piatich rokoch od ukončenia poslednej odohratej sezóny
- hráč ktorý bol registrovaný, alebo štartoval v súťažiach SZĽH v hlavnom mužstve, môže
byť zapísaný na súpisku mužstva ZAHL až po dovŕšení 50. roku života
- aby sa dodržal status amatérskej ligy, na súpiske mužstva môže byť zapísaných najviac 10
hráčov, ktorí boli niekedy registrovanými hráčmi uvedených kategórií, z ktorých môžu byť
najviac dvaja takí, ktorí končili v kategórii junior
- do tohto počtu sa počíta aj brankár
- na zápasovej súpiske a do zápasu môže nastúpiť maximálne 5 bývalých hráčov (tlačivo:
Zápasová súpiska)
- hráč ZAHL registrovaný ako dorastenec alebo junior nesmie štartovať počas sezóny aj
v Michalovskej mestskej lige, toto pravidlo sa nevzťahuje na brankárov
- výnimka povoľujúca štart v ZAHL sa udeľuje pre hráčov: Ľuboslav Hazuga, Martin Ivančo
st., Ján Ferko st., Michal Prada, Burhanedin Hassani
- špeciálna výnimka povoľujúca túto sezónu štart v ZAHL proti dohodnutým mužstvám sa
udeľuje pre hráčov: Vladislav Fedič, Jakub Ochraň
4. Hráč má povinnosť nastupovať na zápas v hokejovom výstroji, vrátane hokejovej prilby.
5. V prípade, že sa preukáže neoprávnený štart hráča (napríklad nie je na platnej súpiske
mužstva), bude mužstvo potrestané kontumáciou zápasu 5:0 a pokutou vo výške 20 eur do
pokladne ZAHL. Pri opakovanom porušení môže byť mužstvo zo súťaže vylúčené. Pri
zabudnutí registračky sa musí hráč pred zápasom preukázať občianskym preukazom
6. Jeden hráč nesmie nastupovať vo viacerých mužstvách. Iba brankár môže v prípade nutnosti
(choroba a podobne) nastúpiť za iné mužstvo. Brankár musí byť len z radov ZAHL, ak nebude
dohodnuté inak. Ak je brankár mimo ZAHL, je potrebné jeho údaje nahlásiť pred zápasom na
ligový mail.
7. Každý hráč nastupuje na zápas na vlastné riziko
II. Predsezónne povinnosti
1. Jednotlivé mužstvá potvrdia svoj štart v ročníku 2013/2014 do 20.6.2013 na e-mailovú adresu liga.zahl@gmail.com.
2. Čiastka štartovného je stanovená na 800 eur za jedno mužstvo na sezónu. Štartovné sa bude platiť vopred a bude rozložené do dvoch splátkových období. Prvá splátka 425 eur/mužstvo musí byť uhradená na účet vedúcemu súťaže do 15. 8. 2013. Pokiaľ sa tak nestane, mužstvo bude zo súťaže vylúčené. Druhá splátka 375 eur/mužstvo štartovného musí byť uhradená do 30. 11. 2013. V štartovnom sú zahrnuté poplatky za prenájom ľadovej plochy a tiež poplatok 50€ za mužstvo, na výdaje spojené s fungovaním ligy.
3. Každé mužstvo odovzdá súpisku (meno hráča, dátum narodenia) najneskôr do 31. 7. 2013 na e-mailovú adresu liga.zahl@gmail.com a následne dostane písomné potvrdenie od pokladníka súťaže.
4. Spolu so súpiskou odovzdá mužstvo fotografiu každého hráča (pasová veľkosť v digitálnom formáte). Fotografie sa použijú na registračných preukazoch pre každého hráča.
5. Mužstvo, ktoré neuhradí vyššie uvedenú čiastku za štartovné alebo neodovzdá súpisku mužstva v požadovanom termíne, bude zo súťaže ZAHL vylúčené.
6. Vedúci súťaže, bez zbytočných obštrukcií, zabezpečí skontrolovanie súpisiek jednotlivých mužstiev v archíve SZĽH. Ak dôjde k porušeniu pravidiel ZAHL o účasti hráčov registrovaných v kategóriách SZĽH, uloží pokutu vo výške 100 eur mužstvu, ktoré sa previnilo. Následne výbor ZAHL rozhodne o kontumácii výsledkov v zápasoch, v ktorých previnilý hráč za mužstvo nastúpil.
III. Pravidlá hry
1. Zápas sa hrá podľa pravidiel SZĽH. Na zápas je vyhradených 60 minút. Hrať sa bude 1 x 20 minút hrubého času a bude 1 x 20 minút čistého času , s jednou 5-minútovou prestávkou medzi polčasmi a 5 minút budú mať hráči vyhradených aj na úvodné rozkorčuľovanie. Dvaja rozhodcovia dohliadnu, aby bol čas určený na zápas maximálne efektívne využitý.
2. Bodové hodnotenie zápasov: víťazstvo = 2 body, remíza = 1 bod, prehra = 0 bodov. Zápas sa v prípade remízy nepredlžuje.
3. Zrušenie zápasu ZAHL je možné len vtedy, ak sa to nahlási vedúcemu súťaže minimálne 7 dní vopred. Len takto nahlásené zrušenie zápasu je možné previesť bez finančnej náhrady Zimnému štadiónu v Michalovciach. Mužstvá si po vzájomnej dohode môžu prehodiť svoje zápasy. To má na starosti každý vedúci mužstva, ktorý o tom bude o tom informovať vedúceho súťaže.
4. V prípade neodohrania zápasu z akéhokoľvek dôvodu bude stretnutie prehrané kontumačne 5:0 v neprospech mužstva, ktoré zapríčinilo, že sa zápas neuskutočnil.
5. V prípade, ak majú mužstvá dresy podobnej farby, ako prvé volí farbu dresu domáce mužstvo, hosťujúce sa musí prispôsobiť.
6. Na zápas môže nastúpiť iba hráč s platným registračným preukazom. Kontrolu hráčov podľa registračných preukazov vykonajú vedúci mužstiev pred začiatkom zápasu a preto sa vyžaduje, aby sa všetci hráči dostavili na ľadovú plochu s dostatočným predstihom pred začiatkom zápasu. V prípade podozrenia z neoprávneného nastúpenia hráča, je povolené skontrolovať registračný preukaz aj po zápase.
7. Hráč nemôže nastúpiť na ligové stretnutie ak nebol preverený a zapísaný na aktuálnu ligovú súpisku daného mužstva.
IV. Tresty
1. Tresty sa stanovujú podľa pravidiel SZĽH.
2. Malý trest sa skracuje z 2 na 1 minútu
3. Ak hráč v zápase dostane 3. malý trest, znamená pre neho automaticky trest do konca stretnutia (DKZ) (tretí malý trest si odsedí iný hráč). Ak má hráč v sezóne dva tresty DKZ, dostáva dištanc na nasledujúce 2 zápasy. Ak dostane ďalšie dva tresty DKZ dostáva dištanc na nasledujúce 4 zápasy. Toto nariadenie platí pre celú sezónu 2013/14
4. Pri zakázanom uvoľnení je dovolené striedanie oboch mužstiev.
5. Strela príklepom je zakázaná.
6. Amatérsky hokej je bezkontaktný hokej v duchu fair-play, preto je zakázaná úmyselná hra telom, za ktorú nasleduje vylúčenie 2 + DKZ (do konca zápasu).
7. Je zakázané akékoľvek odvrávanie a dohováranie rozhodcom, právo žiadať vysvetlenie a konzultovať sporné situácie má iba kapitán mužstva (označený písmenom „C“), alebo jeho asistent (označený písmenom „A“), ak je kapitán mimo hru. V prípade odvrávania nasleduje pre hráča trest DKZ.
8. Vedúci mužstva, kapitán mužstva, prezident klubu, prípadne diváci, ktorí sú prítomní na hráčskej lavici, sú povinní rešpektovať spolu s hráčmi verdikty rozhodcov.
9. Rozhodca je nedotknuteľná osoba, vulgárne pokrikovanie od hráčov a vyhrážanie sa, je zakázané a trestné.
10. Pokyny rozhodcu pre divákov hlási časomiera.
11. Rozhodca uvedie v zápise o stretnutí dôvody OT (osobný trest) a DKZ (trest do konca zápasu). Rozhodca musí byť pred zápasom oboznámený s pravidlami ZAHL. Jeho hlavnou povinnosťou je zabezpečiť plynulý priebeh zápasu, prihliadať na amatérsky štatút ZAHL a nedopustiť, aby došlo k porušovaniu pravidiel fair-play.
12. Za napadnutie rozhodcu alebo funkcionára klubu hráčom alebo funkcionárom iného klubu (v zápase i po ňom) nasleduje automatické vylúčenie hráča alebo funkcionára zo súťaže ZAHL a to navždy.
13. Pri prípadnom hromadnom napadnutí môže byť vylúčením zo súťaže ZAHL potrestané aj celé mužstvo.
14. Pri úmyselnom zranení hráča zváži výbor ZAHL ďalšie zotrvanie previnilého hráča v súťaži ZAHL.
15. Pokiaľ rozhodca ukončí stretnutie v priebehu hry pre napadnutie rozhodcu alebo z iného dôvodu, zápas bude prerušený a kontumačne sa upraví výsledok stretnutia v neprospech mužstva, ktoré sa previnilo (5:0).
16. O kontumačných a disciplinárnych trestoch rozhoduje v sporných prípadoch výbor ZAHL.
V. Súpiska mužstva a prestupy
1. Súpiska mužstiev môže obsahovať maximálne 30 hráčov + 3 brankárov, spolu teda 33 hokejistov. Vyplnená súpiska podľa formulára musí byť zaslaná do 31. 7. 2013 na e-mailovú adresu liga.zahl@gmail.com.
2. Počas sezóny môžu byť na súpisku dopísaní traja hráči, ktorí nepôsobia v žiadnom mužstve ZAHL do prestupného termínu, ak spĺňajú podmienky štartovania v ZAHL, za čo zodpovedá vedúci mužstva (podľa II. bod 5). Na zápas môžu nastúpiť až po overení a vystavení registračného preukazu.
3. V rámci ZAHL môže hráč prestúpiť z jedného mužstva do druhého iba raz v danom ročníku, v prestupovom termíne od 1. do 15. decembra 2013.
4. Počas prestupového termínu môže mužstvo dopísať, vymeniť, alebo vymazať maximálne 5 hráčov. Hráč môže nastúpiť za mužstvo až po vykonaní všetkých potrebných náležitostí.
5. Aktuálne súpisky hráčov aj s aktuálne dopísanými hráčmi ktorí majú schválení štart sa nachádzajú na ligovom maily.
6. Hráč, ktorý prestupuje do iného mužstva, nesmie mať žiadne podlžnosti voči bývalému klubu, inak sa jeho prestup anuluje. všetkých
7. Medzi sezónami môžu hráči voľne prestupovať, tj. klub na nich nemá vlastnícke práva. Ak je splnený predchádzajúci bod, klub je povinný vydať hráčovi registračný preukaz.
8. Výnimka platí iba pre brankárov. V prípade potreby môže nastúpiť brankár za iné mužstvá v lige.
VI. Zápis o stretnutí
1. Pred začiatkom každého zápasu predložia obe mužstvá riadne vyplnenú „Zápasovú súpisku“ (súpiska hráčov, ktorí nastúpia na zápas) a vedúci domáceho mužstva aj Zápis o stretnutí časomeračovi.
2. Do Zápisu o stretnutí časomerač riadne zaznamenáva všetky potrebné náležitosti (góly, asistencie, tresty) podľa verdiktu rozhodcu.
3. Kapitáni jednotlivých mužstiev a rozhodca majú povinnosť Zápis o stretnutí podpísať.
4. Po stretnutí prevezme vedúci domáceho mužstva Zápis o stretnutí (vyplnený rozhodcom a časomeračom).
5. Kópiu zápisu je povinné zaslať na e-mailovú adresu liga.zahl@gmail.com najneskôr do troch dní po zápase (tj. streda). V prípade omeškania je povinný zaplatiť do klubovej pokladne pokutu 5€. Informačnú správu o výsledku zápasu je potrebné umiestniť na ligový Facebook profil najneskôr do dňa od odohratia zápasu.
VII. Platby rozhodcom a časomeračom
1. Platba rozhodcom a časomeračom sa uskutoční podľa stanovených podmienok; rozhodca – 10 eur, časomerač – 10 eur. (uvedené finančné čiastky podliehajú dani z príjmu a ich príjemcovia majú povinnosť uviesť to v daňovom priznaní DzP typu A alebo B v tabuľke „občasný príjem“, ktorý je oslobodený od platby dane z príjmu do výšky 500 eur).
2. Mužstvá sú povinné po zápase vyplatiť platby rozhodcom a časomeračovi. V prípade nesplnenia je povinný zaplatiť do klubovej pokladne pokutu 20€
3. Časomerač je povinný vyzdvihnúť pred zápasom Zápasové súpisky a Zápis o stretnutí zo šatní oboch tímov.
4. Časomerač je povinný priniesť Zápis o stretnutí na vykonanie kontroly a potvrdenia do šatní oboch mužstiev. Po kontrole a podpísaní ho odovzdá vedúcemu domáceho mužstva.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Súťaž riadi Výbor ZAHL, v ktorom je zástupca z každého mužstva, čo celkovo predstavuje osem osôb.
2. Výbor si spomedzi seba zvolí vedúceho súťaže. Jeho mandát platí jednu sezónu a to do ďalšej výročnej schôdze, kde sa zvolí vedúci na ďalší ročník.
3. O sporných veciach sa vždy hlasuje, jedno mužstvo má jeden hlas.
4. V prípade rovnovážneho hlasovania sa schvaľuje návrh, za ktorý zahlasoval vedúci súťaže.
5. Výbor ZAHL si medzi sebou rozdelí funkcie a úlohy. Vyberú sa ľudia zodpovední za financie, za rozhodcov, za štatistiky, za webové stránky, atď. Každý vedúci je povinný vykonávať zvolenú funkciu zodpovedne.
6. Výbor sa bude schádzať operatívne podľa potreby.
7. Informácie, zmeny, pripomienky a diskusie sa budú riešiť na webovej stránke Zemplínskej amatérskej hokejovej ligy na Facebooku a e-mailovou komunikáciou.
8. Každé mužstvo nahlási kontakty – minimálne na dvoch svojich členov (telefón + e-mail). Tieto kontakty musia byť zaslané najneskôr do 31. 8. 2013 na e-mailovú adresu liga.zahl@gmail.com.
9. Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel môže znamenať vylúčenie mužstva či hráča zo súťaže. Prípadné porušenie pravidiel súťaže ZAHL môžu ostatné mužstvá nahlásiť v priebehu celého ročníka 2013/2014.
10. Vedenie súťaže si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať doterajšie pravidlá podľa vývoja situácie a to aj počas sezóny (nečakane vzniknuté situácie a pod.).
11. Vedúci mužstiev sú povinní tlmočiť tieto pravidlá svojim hráčom.
12. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť podpisom zástupcov všetkých mužstiev hrajúcich v ZAHL, v ročníku 2013/14.

ZAHL

P. Team Z V R P Gs : Go B
1 HC Vlci Slanec 16 13 0 3 81 : 37 26
2 HC Parchovany 16 12 1 3 75 : 35 25
3 HC Polar Bears 16 8 3 5 59 : 58 19
4 MHK Snina 16 8 2 6 51 : 46 18
5 HC Zakarpatske Medvede 16 8 1 7 50 : 47 17
6 HC Gama Michalovce 16 7 1 8 57 : 42 15
7 HC Eagles Secovce 16 5 3 8 67 : 69 13
8 HK 87 Stropkov 16 5 0 11 34 : 62 10
9 HC Sobrance 16 0 1 15 43 : 119 1

ZAHL Produktivita hráčov

P. Meno Team G A B
1 Michal Prada HC Sobrance 21 11 32
2 David Mazár HC Vlci Slanec 14 18 32
3 Jakub Bojkun HC Sobrance 9 20 29
4 Miro Šimko HC Vlci Slanec 11 17 28
5 Patrik Bašista HC Gama Michalovce 15 11 26
6 Jakub Ochráň MHK Snina 16 7 23
7 Jozef Kolesár HC Eagles Sečovce 18 4 22
8 Ondrej Ridoš HC Vlci Slanec 10 12 22
9 Rado Závodný HC Vlci Slanec 8 13 21
10 Milan Novák HC Parchovany 13 5 18
11 Ján Ferko st. HC Parchovany 12 6 18
12 Jaroslav Salaga HC Polar Bears 12 6 18
13 Rado Sasák HC Vlci Slanec 7 11 18
14 Jozef Ivan HC Vlci Slanec 11 6 17
15 Marek Vasiľko HC Gama Michalovce 5 12 17
16 Marián Žula HC Eagles Sečovce 4 13 17
17 Matúš Vojček HK 87 Stropkov 10 6 16
18 Vladislav Fedič MHK Snina 8 8 16
19 Maroš Šesták HC Eagles Sečovce 8 7 15
20 Peter Bochnovič HC Užhorod 7 7 14
©2013-2015 MHL Michalovce. Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Martin Macko